اطلاعات تماس

در جهان امروز و عصر ارتباطات، فکر و فرهنگ بیش از هر ساحتی میدان تلاقی اندیشه ها و آوردگاه مکاتب فکری و فرهنگی است و جامعه افغانستان متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی و بافت دینی و فرهنگی خویش، بیش از هر کشوری تلاقی، تعارض و ستیزه جریان ها و گرایش های فکری و فرهنگی را در خود تجربه می‎کند.

قم ۴۵ متری عماریاسر کوچه ۵ پلاک ۱۷

02537712316
afagh.magazine@gmail.com