نشریه آفاق

بسمه تعالی

در جهان امروز و عصر ارتباطات، فکر و فرهنگ بیش از هر ساحتی میدان تلاقی اندیشه‌ها و آوردگاه مکاتب فکری و فرهنگی است و جامعه افغانستان متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی و بافت دینی و فرهنگی خویش، بیش از هر کشوری تلاقی، تعارض و ستیزه جریان ها و گرایش های فکری و فرهنگی را در خود تجربه می‎کند. به اعتقاد ما عوامل فکری و فرهنگی، در ایجاد شرایط نابسامان، آشفته و مصیبت بار امروز جامعه افغانستان به تأثیرپذیری از کل جهان و بخصوص جهان اسلام، نقش بسیار مهم و بنیادی دارد. این جامعه در امتداد کشورهای اسلامی و جهان سوم، قربانی دو خط فکری موازی و افراطی نسبت به دشوارة سنت و مدرنیسم است. خط نخست، تفکر سنتی افراطی است که قالب‌ها و روش‌های فکری و گفتمان حاکم قرن سوم و چهارم دنیای اسلام را مقدس ومرجع نهایی می‎انگارد و برتری تاریخی مسلمین را درآن دوره نه به عنوان یک روش متناسب با آن دوره، بلکه به عنوان ارزش مطلق و دایمی تلقی می‎کند؛ لذا استفاده از تجارب عقلانی و علمی غیر مسلمانان را به عنوان تخطی از چارچوپ تلقی می‎کند. در برابر خط فوق، تفکر نوگرایانه قرار دارد که با استناد به تسلط اقتصادی، سیاسی، نظامی و فناوری غرب، کلیت نظام فکری، سیاسی، فرهنگی و شیوه‌های زندگی آن سامان را مرجع نهایی برای سامان یافتن شرق، جهان اسلام بویژه افغانستان می‌داند. سایت «آفاق» که نسخه مجازی مجله آفاق است، ازخط و موضع سومی نمایندگی می‎کند که هر دو خط فکری را ناصواب می‎داند. جمعی که مسئولیت اداره مجله آفاق را بر عهده دارند، متشکل از فعالان فکری و فرهنگی هستند که بر اساس احساس وظیفه اخلاقی و دینی به عرصه فکر و فرهنگ پا گذاشته تا با تکیه بر ارزشهای انسانی و آموزه های اصیل اسلامی، به قدر توان و امکانات خویش، تلاش کند رویکرد انتقادی، مستقل و معتدل و سازگار با نیازهای زمانه را نسبت به جریان های فوق اتخاذ کند. اولا سنت و تعالیم اسلامی را درست بشناسد و به نقد و پالایش ناخالصی های آمیخته با این میراث ارزشمند کمک کند، به تصحیح نارسایی ها و کژی های فرهنگی و سنتی حاکم بر فکر و روان جامعه اقدام کند، گرایش‎های افراطی دینی، متعصبانه و نژادی را به نقد و چالش کشد و ثانیا در جهت رسیدن به تعادل و استقلال فکری، به نقد و بررسی(به قدر امکان) منصفانه و واقع بینانه اندیشه های غربی و الگوهای فرهنگی که با پشتوانه های مالی، رسانه ای و سیاسی بر جامعه ما تحمیل می گردد، بپردازد. «آفاق» در عین باور عمیق به نیاز جامعه انسانی از جمله افغانستان به تعالیم و ارزشهای اسلامی، در تعامل با قرائت ها و اندیشه های متفاوت درون‎دینی و نیز اندیشه های برون‎دینی و غیر اسلامی، به قرائت ها و آرای آنان احترام می‎گذارد و به جای نفی و انکار متصلبانه آنها، بر این باور است که می‎توان از رهگذر تعامل و گفتگوهای عالمانه و منطقی با دیگران، به جستجوی حقیقت پرداخت و از مرزها و دسته بندی های متداول دینی، مذهبی و فرهنگی عبور کرد و به ظهور و رشد نسل فرهیخته، اخلاقی، متعهد و امیدوار به قدر توان مدد رساند.