ویژه‌نامه آیت الله سید محمدحسین فضل الله

تاریخ تفکر وتلاشهای علمی مسلمانان شاهد انسانهای بزرگی درعرصه های گوناگون بوده است که هریک در رشد فرهنگی و معرفتی مسلمانان سهم به سزای داشته ونقش ماندگاری از خود برجای گذاشته اند، فارابی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیر الدین طوسی، شیخ مفید، شیخ طوسی، غزالی، فخررازی، محی الدین بن عربی، علامه حلی، شیخ انصاری، صدر المتالهین شیرازی، سعدی، حافظ، مولوی و… نمونه های از این دست انسانهای بزرگ اند. اما درمیان آنان متفکرانی که شخصیت چند بعدی داشته و از جهات متعدد برخوردار باشند بویژه در عرصه فقه وشریعت پژوهی بسیار اندک بوده اند.

اما علامه فضل الله (ره) یکی از آن نادر متفکرانی است که از چنین خصوصیت وشخصیتی برخوردار است. از یک سو فقیه فرزانه و زمان شناسی است که با مبانی استوار ومنطق قوی همراه با زمان ودرک نیازها وضرورتهای عصر خویش احکام الهی را از متون دینی استنباط می کند ونسلی را که تشنه دین و شیفته دریافت دین اند، بر سر مائده شریعت الهی می نشاند، از سوی دیگر مفسر و قرآن پژوه بزرگی است که آیات وحی ومعارف قرآنی را با فهم فطری وبدون اعوجاج و بدور از تحمیل ذهنیت های فلسفی وعرفانی و غیره تفسیر و تبیین می کند و مفسران بزرگی را به چالش می کشد. ازجهت سوم انسان رسالت مداری است که پیامبرگونه تبلیغ و رساندن پیام اسلام را به بشریت جزء مسئولیتهای اصلی خویش دانسته و با بیان بلیغ و زبان فصیح وبا بهره گیری از تمام روشها وابزارهای ممکن تبلیغی و رسانه ای ادای مسئولیت می کند و در این راه هیچ فرصتی را از دست نداده و تا آخرین روزهای حیات از پا نمی نشیند.

از جهت چهارم تحلیل گر سیاسی ژرف نگری است که درک عمیقی از روابط بین الملل و چالشهای فراروی جوامع بشری بویژه امت اسلامی دارد وبرای برون رفت از تنگناها ودشواریهای ملی، منطقه ای و بین المللی طرح وبرنامه ارائه می دهد. از جهت پنجم روشنفکر دینمداری است که دردها و رنجهای جامعه وامت اسلامی را به خوبی درک می کند و با فراز وفرودهای مردم مسلمان همراه است ومی کوشد برای درمان کاستی ها و جراحتهای فرهنگی آنان درمان دینی بیابد.

در این شماره می خوانید:

سرمقاله / سید موسی صدر / 5

جستاری در زندگی آیت الله العظمی سیدمحمدحسین فضل الله / محمدجمعه امینی / 9

هدف تربیت قرآنی در نگرش علامه فضل الله/ سید ابراهیم سجادی / 31

وحدت امت اسلامی از منظر علامه فضل الله / محمدعلی فکوری / 66

زن از دیدگاه علامه فضل الله / عبدالحسین نوری / 109

اندیشه و آرای سیاسی علامه سیدمحمدحسین فضل الله / محمدحسین صادقی / 153

محمدحسین فضل الله مفسّراً / محمدحسین صادقی / 167

گامهایی در راه تبلیغ/ سیدحبیب الله طاهری / 204

مقالات مرتبط

دین و زندگی
دین و دولت
اسلام و دموکراسی