خشونت و مدارا

بي­ ترديد خشونت در ذات خود پديده مطلوب و خوبي نيست؛ زيرا در سايه صلح و صفا و امنيت و بردباري بهتر مي­توان به اهداف زندگي رسيد. اما با اين همه، جاي اين پرسش است که آيا خشونت مطلقاً نامشروع و نارواست يا در برخي موارد و موقعيتها مشروعيت و روايي پيدا مي­کند­؟ چه اينکه مشروعيت و روايي تابع ضرورت و مصالح است.

ترديدي نيست که بعضي از مصاديق و نمونه­هاي خشونت مطلقاً و در همه شرايط ناروا و نامشروع است. مثل ستم، زورگويي، استبداد و دشنام دادن. چون براي اين گونه خشونت­ها هدف و انگيزه معقول ومشروع نمي­توان تصور کرد. اما برخي نمونه­هاي خشونت مثل جنگ، کشتن و زدن مورد بحث است که آيا هميشه نامشروع است يا نه در برخي شرايط مشروعيت مي­يابد؟

پیرامون خشونت و مدارا در این شماره مقالات زیر تقدیم خوانندگان گرامی می شود. باشد که مورد استفاده جویندگان علم و آگاهی قرار گیرد.

سرمقاله

رواداری و بنیادگرایی/ استفان میسدو/ ترجمه علیرضا اخلاقی

خشونت؛ مفاهیم، اصطلاحات، علل و انگیزه ها / سمیر الکرخي / ترجمه محمدجمعه امینی

دین و خشونت / سید موسی صدر

خشونت و مدارا در آیینه رفتار و کردار / دکتر سید عبدالحمید معصومی

جنبش بیداری و اصلاح به شیوه عدم خشونت / مرتضی معاش / ترجمه محمدجمعه امینی

خشونت و تربیت / محمدصادق عادلی

مدارا در سیاست دینی / سید ابراهیم سجادی

مقالات مرتبط

دین و زندگی
دین و دولت
اسلام و دموکراسی